به تیم ما بپیوند. آیا شما آماده تغییر بازی هستید؟ بیشتر بدانید →
کدینگ انبار چیست؟ چرا باید از کدگذاری استاندارد استفاده نمود؟

مقدمه
امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است و اینک برنامه ریزی دقیق جهت استفاده بموقع و حداکثر از امکانات را می طلبد.

تقسیم کار و رشد
جمعیت نیاز استفاده از فرآورده های دیگران را بوجود آورده است و این خود زمینه پیدایش سازمانهای معظم گردیده که در این نظام های پیچیده فنی اجتماعی ، انبار به عنوان واسطه موجبات گردش کالا از تولید به مصرف را امکان پذیرمی سازد. انبار می تواند در عرضه بموقع محصول ، جریان عادی تولید ، ثبات قیمت محصول ، تعمیر و نگهداری ماشینها و … نقش مهمی را ایفا نماید بطوریکه نقش آن در تجارت غیر قابل انکار است. ارزش ریالی موجودیهای انبار در صنایع مختلف متفاوت است و عوامل مختلفی در میزان نگه داری موجودی انبار واحدهای صنعتی – تجاری موثرند مثل روش تولید ، دوره تولید ، میزان بکارگیری ماشین آالت ، نوع محصول ساخته شده ، بازار مصرف ، نوع مواد اولیه مورد احتیاج ، نوسانات ارزی و قیمت در بازارهای جهانی ، وضعیت واحد صنعتی در کل صنعت کشور و جهان و … و بالاخره سیستم های تدارکاتی و سفارشات واحدهای تولیدی اما انبار به دالیل متفاوتی برای موسسات و مراکز تجاری – صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که اهم آنها عبارتنداز :
1) ارزش بالای سرمایه در گردش شرکت که بصورت کالا در انبار نگهداری می شود. گاهاًتا 60 درصدسرمایه در گردش
2) ارتباط مداوم و تنگاتنگ بخش انبار با بخشهایی نظیر تولید به تعمیر و نگهداری و وقفه در تولید بعلت نرسیدن به نیازمندی ها
3) ارتباط نزدیک انبار با بخش برنامه ریزی مواد باید بنحوی باشد که ضربه های حاصله در اثر کمبود محصول یا مواد را خنثی نماید و حکم ضربه گیر را در سازمان داشته باشد.

کد گذاری کالاها:
تعریف و فواید کد گذاری:
به ایجاد رویه و سیستمی که بوسیله ان اطلاعات و نشانه های مورد نیاز از شخصی بشخص دیگر یا از نقطه ای به نقطه دیگر بصورت خالصه منتقل گردد کد گذاری گویند. که بمعنی رمز یا نشان خاص است و جهت سهولت در کار و تقلیل حجم گفته ها و نوشته ها بکار می رود در کد گذاری ممکنست از عوامل متعددی چون رنگها ، نورها ، اشکال ، اعداد ، الفبا و … یا ترکیبی از آنها بهره گرفت اما مهمترین فواید  سیستم کد گذاری عبارتند از:
1) جلوگیری از نوشتن جملات طویل و توصیفی و شناسایی کردن ساده و دقیق تر کالاها
2) استاندارد کردن کالاها و کمک به جمع آوری صحیح آمارو اطلاعات آماری و محاسباتی
3) ثبت عملیات واردات و صادرات کالاها.
4) نگهداری حساب دقیق موجودی انبار توسط ماشینهای الکترونیکی پیشرفته.
5) صدور سفارش خرید بطور ساده و مطمئن و دقیق و پیگیری ساده تر امور و سهولت برنامه ریزی و کنترل.

انواع روشهای کد گذاری:
1) روش ساده با روش اعداد ترتیبی
2) روش اعداد گروهی
3) روش اعشاری یا روش دیوئی
4) روش حروفی یا الفبایی
5) روش نیمونیک یا روش استفاده از حروف اول نام کالاها
6) روش مخفی
7) روش کد نیگ ویژه
8) روش کد نیگ استاندارد

کدگذاری ساده با روش اعداد ترتیبی

در روش اول کالاها بترتیب ورود سریال می خورند مثل 1 و 2 و 3 … و برای انبارهایی که تعداد اقلامشان محدود بود در قدیم استفاده میشد عیب این روش عدم توانایی در کنار هم گذاری کدهای دو کالای مشابه در صورت جدید الورود بودن یکی از آنها بود که بالافاصله باز این مشکل رفع شد مثل -1-510-15-…یعنی اعداد بین انها که کد کالای مشابه با شماره های قبل و بعد از آن را نشان می دهد.

کدگذاری روش اعداد گروهی

در روش اعداد گروهی کلیه کالاها را به چند گروه کلی متناسب تقسیم می نمائیم.مثال 350 قلم کالای موسسه را در 5 گروه تقسیم بندی می کنند لذا تعداد کالاها در هر گروه عبارتست از:
70=5÷35
یعنی70قلم در یک رده قرار می گیرد با30%شماره اضافی هر رده شامل100قلم کالا می گردد که از شماره70تا100جهت کالاهای  جدیدالورود می باشد بهمین ترتیب در هر رده 30%شماره اضافی از کل تعداد موجودی در هر رده در نظر گرفته می شود و رده دوم از 101 شمارش می شود و رده سوم از 201 و رده چهارم از 301 و رده پنجم از 401 این روش نقص روش ساده را ندارد در هر گروه
کدهای اضافی تعبیه شده است حسن دیگر آن اینست که عدد اول از سمت چپ نشانگر گروه خاص آن موجودی است.
در مثال بالا 500 کد خواهیم داشت برای 5 گروه اصلی و 350 موجودی واقعی وهر 70 قلم در یک گروه قرار می گیرد.

کدگذاری اعشاری یا کدگذاری دیوئی

در روش اعشاری دیویی از عدد و اعشار استفاده می شود و بیشتر در کتابخانه ها متداول است مثال کد 7/15/24 عدد 24 بیانگر گروه کتاب  و دو رقم دوم یعنی 15 نمایانگر نام مولف و عدد 7 نشانگر نام کتاب است.

حروفی یا الفبایی

در روش حروف الفبایی از حروف و یا اعداد و حروف مرکب استفاده می شود که گروه اصلی با یک حرف و گروه فرعی و اصل کالا از حروف دیگر یا اعداد مشخص می شود.

کدگذاری نیمونیک یا کدگذاری با استفاده از حروف اول نام کالاها

در روش نیمونیک یا حروف اول نام کالاها که برای انبارها با موجودی کم بکار می رود نام کالا یا مشخصات چیزی را به اختصار بیاد ما می آورد مثل نزاجا=نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران یا ا.س.م =اسید سولفوریک مرگ و … این روش محتاج به حضور ذهن خوب کارکنان انبارداری است.

کدگذاری مخفی

در روش مخفی ارقام عالمات و یا حروفیکه برای کد گذاری بکار می رود اول دارای معنی و مفهوم خاص بوده و درک آنها مستلزم شناخت قبلی یا مراجعه به راهنما یا کلید روز خواهد بود مثل شماره خودروهای ارتش یا عالماتی که در مخابرات تلگرافی از آنها استفاده می شود.

کدینگ ویژه

روش کدینگ ویژه جهت طراحی و کد گذاری اقلام انبار بنا به نیاز موسسه است که اقدامات زیر باید جهت انجام آن صورت گیرد:
اقدامات لازم برای کد گذاری:
الف) لیست برداری از انواع اقلام موجوددرانباردرحال و در آتی بدون لزوم ذکر مشخصات دقیق اجناس
ب) گروهبندی کردن انواع اقلام
ج) تصمیم راجع به تعداد به تعداد ارقام لازم و تخصیص شماره به هر گروه پس از تعیین گروههای اصلی و فرعی با رعایت احتیاجات آتی.
د) لیست برداری کامل و شماره گذاری اقلام
ه) تهیه دفتر راهنمای اقلام انبار

مراحل کار با بررسی اقلام نیازمندیها آغاز می شود بعد از فهرست نمودن آنها به گروه های اصلی مثل شیمیایی ، اداری ، الکترونیک و  … تقسیم می شوند سپس اقلام داخل هر گروه فرضی شمارش شده و جلوی هر گروه نوشته می شود.
اگر تعداد ارقام از -76باشد که یک رقم به هر گروه داده می شود اما اگر کمتر از60-70بوود که دو رقمی و اگر بین 70-60باشد که یک رقمی به هر گروه داده می شود اما اگر کمتر از 60-70بود که دو رقمی و اگر بین70و60قلم بود که سه رقمی به آن اختصاص می دهیم. البته فضای اضافی حداقل 30%را باید مد نظر قرار داد. سپس به هر گروه اصلی و فرعی کد خاص می دهیم.

بدین ترتیب سیستم کد گذاری بشکل *0*-*0*-*0* در می آید و کلیه اقلام انبار را میتوان با 6 رقم مشخص نمود. بعد از کد گذاری همه اقلام موسسه کاملی با ذکر مشخصات دقیق و واحد مصرف جنس تهیه می شود و جای خالی یا اعداد رزرو نیز در نظر گرفته می شود. پس از طی مراحل فوق دفتر راهنمای انبارها تهیه می شود که مورد استفاده مصرف کنندگان ، انبار ، مامورین خرید و حسابداری قرار گرفته و بمنزله زبان یکنواخت قسمتهای مختلف عمل می نماید. در این دفتر مواردی چون نام و مشخصات کالا ، واحد مصرفی جنس ، شماره یا کد کالا و محل کالا در انبار بچشم میخورد. برای دستیابی به شماره یک جنس در دفترچه راهنمای اقلام باید اقدامات زیر را بعمل آورد:
1) تعیین گروه اصلی مربوط به آن جنس.
2) تعیین گروه فرعی آن جنس که در داخل گروه اصلی قرار دارد.
3) تعیین شماره کالاهای مربوطه از داخل گروههای فرعی.

کدنیگ استاندارد ( کدگذاری استاندارد )

روش کدنیگ استاندارد توسط هیئتهای مختلف و متشکل از سوی نمایندگان صنایع و مقامات دولتی کشورهای صنعتی بصورت دستی یا کامپیوتری و ماشینی جهت کلیه اقلام تهیه می شود و مورد استفاده اکثریت صنایع بزرگ قرار گرفته و میگیرد که به تناسب نیازهای خاص هر سازمان محتاج به ایجاد تغییراتی در ان هستیم نمونه ای از طبقه و کدبندی اجناس در جدولی متعاقباً مشاهده خواهد شد.
اولین بار بعد از تشکیل مرکز بین المللی آمار در سال 1885، جوامع بین المللی به تهیه یک مجموعه شناسایی یا تعرفه بین المللی بنام نمانکلاتور(Nomenclaturc) مبادرت نمودند که به تعرفه ژنو معروف گردید.
درسال 1959 نمانکلاتور جدیدی بنام نمانکلاتوربروکسل مورد تصویب اکثریت کشورهای عضو از جمله ایران قرار گرفت و از آن پس وارد کنندگان باید کالهای خود را با شماره صحیح آن اظهار مینمودند و مینمایند.

کدینگ انبار چیست؟

 • ادقام تکنولوژی دیجیتال

  لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

 • لورم ایپسوم یا طرح‌ نما

  لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

 • استراژدی محتوای دیجیتال

  لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

 • لورم ایپسوم یا طرح‌ نما

  لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

برترین نتایج را با ما تجربه کنید.

تومان0ماه

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود

0%

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک

0%

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی

مرکز پروسیژر

نظارت بر پروژه های بین المللی architecture-construction-safety-first-career-PASWK69(1)

نظارت بر پروژه های بین المللی

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌
طراحی امنیتی یک شرکت ds

طراحی امنیتی یک شرکت

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌
سیستم کنترل مشتریان young-handsome-caucasian-contemporary-businessman-P7YL9CS(1)

سیستم کنترل مشتریان

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌

بررسی ریسک و میزان سود ساخت یک کارخانه

بلاگ man-draws-various-growth-charts-calculating

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چا...

روش های راه اندازی یک شرکت تجاری

بلاگ hipster-manager-with-smart-phone-walking-in-the-PFKTPR9(1)

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چا...

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

محسن

محسن

مهندس - پی تم

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

سوزان

سوزان

پی تم

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

محمد قاسمی

محمد قاسمی

طراح - پی تم
 • 1. طراحی

  لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

 • 2. توسعه

  لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

 • 3. بهینه سازی

  لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.